HOTEL_NAME ΤΚ ΤΑΞΗ ΔΩΜ ΚΛΙΝ TEL1 FAX EMAIL WEBSITE PERIOD
OLYMPIA 600 64 1* 11 23 2351-071238


5-9
AKTAEON 600 64 1* 16 36 2351-071237


1-12
MEDOUSSA 600 64 1* 12 23 2351-071457


1-12
DIAS 600 64 Γ'ΤΑΞΗΣ 30 57 2351-072089 2351-072089

1-12